Pokyny pro pacienty k odběru na COVID-19 ve Slezské nemocnici v Opavě:

Pacienti musí být k odběru COVID-19 objednáni.

A) Indikované (diagnostické) RT-PCR testování

Hrazeno z veřejného zdravotního pojištění - nutná indikace k odběru:

 • Všeobecný praktický lékař (VPL) nebo Praktický lékař pro děti a dorost (PLDD)
 • Krajská hygienická stanice (KHS)
 • Ošetřující lékař poskytovatele lůžkové péče
 • Ambulantní lékař vybraných odborností – ORL, infektolog, pneumolog, LPS, internista
 • Pracoviště odbornosti 958 – Antigenní odběrové centrum (AOC)

Registrace a objednání:

Lékař nebo KHS zaregistruje pacienta do systému ÚZIS, tím se dostane do evidence a je mu vytvořena žádanka.

POZOR: Bez indikace a založené žádanky v systému UZIS se pacient nemůže k odběru objednat!!! 

S vystavenou žádankou založenou lékařem/KHS se pacient musí přihlásit do systému RESERVATIC, kde se na PCR testy objedná na stanovený den (lékařem nebo hygienikem), k odběru na OM do Slezské nemocnice v Opavě.

Následně pacient obdrží SMS nebo email o potvrzení rezervace odběru (datum, čas). SMS zprávu si uchovejte, na odběrovém místě mohou požadovat potvrzení Vaší rezervace.

Objednávejte se zde:

B) Preventivní (screeningové) RT-PCR testování

Hrazeno z veřejného zdravotního pojištění bez indikace k odběru nejvýše 5krát v kalendářním měsíci:

 • osoby „kompletně očkované“ – očkované proti onemocnění COVID-19, které doloží tuto skutečnost certifikátem (za podmínky, že uplynulo 14 dní od dokončeného očkovacího schématu),
 • osoby do dovršení 18 let věku,
 • osoby, které se nemohou podrobit očkování proti onemocnění COVID-19 pro kontraindikaci
 • osoby „rozočkované“ – očkované proti onemocnění COVID-19, pokud:

- od aplikace 1. dávky očkování neuplynula doba 14 dnů v případě jednodávkového schématu

- v případě dvoudávkového schématu jim dosud nebyla podána 2. dávka a od aplikace 1. dávky neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci 2. dávky

- od aplikace 2. dávky očkování neuplynula doba 14 dnů v případě dovudávkového schématu.

POZOR: Osoby starší 18 let - rozočkované nebo s kontraindikací - jsou povinny tuto skutečnost před odběrem prokázat (vytištěným certifikátem, záznamem v aplikaci Tečka, lékařem vytištěným potvrzením o kontraindikaci včetně potvrzení o tom, že lékař kontraindikaci do ISIN zaznamenal)!!!

Registrace a objednání:

U preventivních testů PCR je povinnost dodržet maximální povolený počet stěrů za měsíc. K odběru je nutné se objednat v reservačním systému Reservatic a s sebou přinést vytištěné toto čestné prohlášení, které se odevzdá na odběrovém centru.

POZOR: Testovaná osoba je povinna prokázat nárok na testování certifikátem o provedeném očkování.

Pacient/klient, který není k odběru indikován nebo nesplňuje podmínky preventivního testování, si musí test uhradit jako samoplátce, a to před samotným odběrem. Informace o registraci samoplátce naleznete na tomto odkaze.

Objednávejte se zde:

V případě, že se pacient nemá možnost objednat přes rezervační systém RESERVATIC, může si termín objednat přímo na OM SNO.

Objednávky jsou dostupné na telefonním čísle 553 766 992 v pracovní době PO - PA v čase 8:00 - 11:00 hodin. Zde Vám sdělíme čas, kdy se dostavíte k odběru, a zaevidujeme Vás do systému. V tuto chvíli již SMS o rezervaci neobdržíte.

Při objednání budete vyzváni k poskytnutí níže uvedených údajů:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození + rodné číslo (číslo pojištěnce)
 • Pojišťovna
 • Adresa
 • Telefon
 • Jméno praktického lékaře indikujícího odběr, případě indikace KHS, nahlásíte KHS

K odběrům se dostavte pouze automobilem a to z důvodu snížení rizika přenosu nákazy. U vrátnice při vjezdu do areálu předložte cedulku COVID-19, kterou si doma připravíte (stačí napsat na papír COVID 19). Tím se prokážete, že jedete na odběr, tuto cedulku použijete i na výjezd ze SNO.

Na OM (odběrovém místě) obdržíte lístek s pokyny k případnému sdělení výsledku v případě, když neobdržíte výsledek prostřednictvím SMS.

Pokyny ke sdělení výsledků odběru

Výsledek odběru obdržíte prostřednictvím SMS na mobilní číslo, které jste uvedli.

Certifikát s výsledkem testu PCR získáte na této adrese: https://ocko.uzis.cz

Odběrové místo - odběrový stan:

 • Celá trasa je vyznačená viditelnými cedulemi.
 • Trasa je nastavena tak, aby pacienti mohli projet bez komplikací.
 • Odběry se provádí v tzv. odběrovém stanu kvalifikovanými pracovníky.
 • Odběrový stan se nachází u zadní části Infekčního oddělení.

Odběr:

 • Při dojezdu do odběrového stanu pacient zastaví a stáhne okénko.
 • Připravený tým odebere stěr.
 • Při odběru pacient obdrží lísteček s informacemi.
 • Poté pacient zavře okénko a projíždí stanem zpět k vrátnici.

V případě, že pacient nebude v systému SNO, bude personálem vyzván k předložení SMS, kterou obdržel při objednání. Pacienti, kteří nebudou mít registrační SMS, nebudou setřeni. Pacient je povinen registrační SMS na vyzvání předložit!!!

Rozpis hodin odběrového místa:

Provozní doba odběrového místa je od 7:00 do 15:00 hodin.

Stěry se provádí v časech:

Pondělí - Pátek : 7:00 - 13:00 hodin

Sobota: 8:00 - 11:00 hodin

Vždy pouze objednaní pacienti.

Prosíme, dodržujte tyto stanovené časy. Nechoďte pěšky k odběru do nemocnice !!!

Vyčkejte na sdělení z nemocnice, kdy se máte k odběru dostavit, tento termín je nutno dodržet.

Respektujte pokyny odběrového týmu na místě.

Žádáme o maximální schovívavost k odběrovému týmu, jejich práce je velice náročná.

 

 


Smluvní zdravotní pojišťovny

111 201 205
207 211 213
Partneři