GERIATRICKÉ A DOLÉČOVACÍ ODDĚLENÍ - pavilon H
Primář:
MUDr. Rýznarová Ingrid
553 766 780
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Vrchní sestra:
Mgr. Monika Janáčová
553 766 791, 553 766 820, 724 486 630
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Důležité kontakty a telefonní čísla
   
zástupce primáře 553 766 761
sociální sestra 553 766 783
geriatrická ambulance 553 766 787
interní a osteologická ambulance 553 766 787
lůžková část - H1 553 766 789
lůžková část - H2 553 766 975
lůžková část - H3 553 766 785
DOKUMENTY KE STAŽENÍ
Žádost o přijetí na GDO
Informace o evropské klinické studii SPRINTT
ODDĚLENÍ V MÉDIÍCH
CHARAKTERISTIKA ODDĚLENÍ

Geriatrie je specializační obor zabývající se chorobami pacientů vyšších věkových skupin. Pro tento obor je specifické prolínání zdravotnické a sociální problematiky. Zabývá se prevencí, komplexní diagnostickou, léčebnou, ošetřovatelskou a rehabilitační péčí. Za cíl si klade zlepšit funkční stav u seniorů a umožnit návrat do jejich domácího prostření. Zlepšení kvality jejich života ve spolupráci například s agenturami domácí péče nebo pobytovými sociálními zařízeními.

Geriatrické a doléčovací oddělení je rozděleno na ambulantní a lůžkovou část.

Lůžková část

Oddělení Geriatrické a doléčovací poskytuje následnou péči. Pacienti jsou přijímáni překladem z akutních oddělení v nemocnici po stabilizaci akutního stavu nebo na doporučení praktického či odborného lékaře z domácího prostředí. Obor má velký záběr a zabývá se jak problematikou interních komplikací nebo funkční dekompenzací k níž dochází u seniorů při akutním onemocnění nebo po operačním zákroku.

Cílem pobytu na oddělení je stabilizace zhoršeného zdravotního a funkčního stavu u křehkých polymorbidních pacientů vyšších věkových skupin. Tito nemocní jsou vysoce ohroženi komplikacemi, nepříznivou prognózou, ztrátou soběstačnosti a narůstáním závislosti.

Provádíme předoperační přípravu u plánovaných operačních výkonů u polymorbidních geriatrických pacientů. Vycházíme z poznatků, že regenerační schopnosti a metabolismus jsou ve stáří zpomalené a omezené, dochází ke změnám proporcí svalové, tukové tkáně a vody. Předem připravený pacient je daleko lépe připraven na pooperační péči jak po stránce mobility, tak i nutrice. Věková kategorie našich pacientů je spíše vyššího věku, ale setkáváme se zde i s pacienty mladšího věku např. po traumatech.

Geriatrie je obor, který vyžaduje širokou mezioborovou spolupráci s ostatními obory jako je Interna, Chirurgie, Neurologie, ORL,TRN, Urologie. Z tohoto důvodu klademe důraz na erudovanost zdravotnického personálu. Komplexnost péče je doplněna o zdravotně sociálního pracovníka, který je nápomocný nejen pacientům, ale i rodinným příslušníkům.

Lékařská péče je poskytována nepřetržitě, včetně víkendů a svátků.

Spektrum poskytované péče:

• komplexní vyšetření geriatrem,
• cílené vyšetření geriatrem,
• kontrolní vyšetření geriatrem,
• test aktivit denního života v geriatrii,
• test mentálních funkcí v geriatrii,
• EKG,
• dostupné vyšetření komplementu v areálu nemocnice – radiodiagnostika, biochemie, hematologie,
• dostupné vyšetření všemi konziliáři lékařských odborností nasmlouvaných v nemocnici,
• rehabilitační péče poskytována fyzioterapeutem s cílem zlepšení soběstačnosti,
• ošetřovatelská péče o tracheostomie, nasogastrické sondy, punkční gastrostomie, stomie, hrudní drény, intrathekální katetry,
• převazy chronických ran,
• edukace pečovatelů – péče o stomie, PEG /ošetřování, pomůcky, prevence komplikací, možnosti výživy - enterální pumpa, bolusové podání../.

Geriatrická ambulance

Péče zaměřená na vyšetření polymorbidních křehkých pacientů vyššího věku na doporučení praktického nebo odborného lékaře:

• poruchy paměti,
• pády,
• pacienty postižené demencí se zhoršením při současně probíhajícím akutním somatickém onemocnění,
• poruchy nutrice u seniorů,
• účelná farmakoterapie u seniorů.

Spektrum poskytované péče:

• komplexní vyšetření geriatrem,
• cílené vyšetření geriatrem,
• kontrolní vyšetření geriatrem,
• test aktivit denního života v geriatrii,
• test mentálních funkcí v geriatrii,
• EKG,
• odběry krve, moče.

Osteologická ambulance

Osteoporóza je onemocnění, při kterém dochází k úbytku kostní hmoty a následně je vysoké riziko zlomeniny při minimálním traumatu. Péče o skelet vyžaduje komplexní přístup zahrnující hodnocení klinického stavu pacienta současně s posouzením možného rizika zlomenin.

Denzitometrie je rentgenové vyšetření a umožní stanovení hustoty kostní tkáně a určení množství minerálu v kostech. Vyšetření je bezbolestné a pacienta nikterak neomezuje. Provádí se na pavilonu G – radiologie, nález popisuje lékař osteolog.

Spektrum poskytované péče:

• komplexní vyšetření internistou,
• cílené vyšetření internistou,
• kontrolní vyšetření internistou,
• popis denzitometrie axiálního skeletu,
• odběry krve k vyšetření biochemickému, endokrinologickému, hematologickému,
• odběry moče,
• komplexní vyhodnocení klinického stavu, denzitometrie, výsledů odběrů a stanovení plánu léčby.

Nutriční ambulance

Je určena pro pacienty se špatným stavem výživy, který je způsoben nedostatečným kvantitativním a kvalitativním přísunem základních živin /cukry, tuky, bílkoviny/, ale i stopových prvků a vitamínů.

Zabývá se diagnostikou a léčbou podvýživy, indikací a předpisem domácí enterální výživy.

Pečujeme o pacienty před plánovaným operačním výkonem, o onkologicky nemocné, kdy je nutriční podpora velkým významem jak před, tak v průběhu radio nebo chemoterapie, dále o pacienty s chronickým gastroenterologickým onemocněním a o pacienty po rozsáhlých resekčních výkonech na GIT.

Spektrum poskytované péče:

• komplexní vyšetření internistou,
• cílené vyšetření internistou,
• kontrolní vyšetření internistou,
• nutriční screening,
• zavedení nasogastrické sondy, PEG zavádí gastroenterolog endoskopista,
• rozbor a předpis enterální výživy-sipping, sondová výživa.

Nutriční terapeut:

• vyšetření a zhodnocení nutričního stavu nutričním terapeutem,
• sestavení nutričního plánu pacienta,
• edukace nutričním terapeutem,
• reedukace nutričním terapeutem,
• propočet nutriční bilance/ SW nástrojem/,
• indikace sippingu nutričním terapeutem.

Interní ambulance

Interní ambulance je přestěhována na interní oddělení - pavilon N, přízemí (vedle registru).

Poskytujeme standardní služby:

• předoperační vyšetření v rámci všech oddělení Slezské nemocnice,
• komplexní vyšetření internistou,
• cílené vyšetření internistou,
• kontrolní vyšetření internistou,
• EKG,
• 24 hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku a vyhodnocení/ABPM/,
• odběry krve a moče.

Sociální služba

Sociální služba ve zdravotnickém zařízení je nedílnou součástí léčebně preventivní péče. Jejím cílem je získání objektivního přehledu o potřebách včasné i dlouhodobě poskytované sociální pomoci nemocným, kteří se dostali do obtížných životních situací, které vlastními silami nejsou schopni řešit. Dalším cílem je zjistit, odstranit a zmírnit negativní psychosociální faktory, které se podílí na vzniku onemocnění a ovlivňují průběh a uzdravení.

Zdravotně sociální pracovník na geriatrickém a doléčovacím oddělení poskytuje komplexní sociálně právní a sociálně zdravotní poradenství, včetně konkrétní sociální pomoci. Po přijetí pacienta zjišťuje údaje o osobních, pracovních, rodinných, zdravotních a bytových poměrech nemocných a jejich rodin, provádí analýzu na základě objektivního vyhodnocení získaných údajů, stanoví sociální strategii (diagnózu a prognózu). V souladu s léčebným záměrem a po konzultaci s lékařem vypracovává plán sociální terapie.

Kontakt: 553 766 783, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Smluvní zdravotní pojišťovny

111 201 205
207 211 213
Partneři