NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ - pavilon L a V
Primář:
MUDr. Václav Marcián, Ph.D.
553 766 397
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Vrchní sestra:
Bc. Věra Kukolová
553 766 392
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Důležité kontakty a telefonní čísla
   
neurologická ambulance 553 766 397
neurologické oddělení V9 553 766 399
UZ laboratoř, cerebrovaskulární poradna 553 766 397
EMG + EP laboratoř 553 766 396
EEG laboratoř 553 766 395
neurochirurg 553 766 403
logoped 553 766 405
infuzní místnost 553 766 694
dokumentární pracovnice 553 766 393
primář 553 766 390
zástupce primáře 553 766 391
Návštěvní hodiny

Denně od 14:30 do 17:00 hodin.

ODDĚLENÍ V MÉDIÍCH
Slezská nemocnice má novou neurologii   [ Opavský expres, 29.03.2023 ]
CHARAKTERISTIKA ODDĚLENÍ

Neurologické oddělení zajišťuje nepřetržitou 24 hodinovou péči o neurologicky nemocné v našem regionu se spádem 170 tisíc obyvatel. Poskytujeme péči ambulantní, lůžkovou i dispenzární. Zajišťujeme diagnostiku a léčbu pacientů s onemocněním mozku, míchy, periferních nervů i svalů a onemocněním páteře. Mezi naše nejčastější diagnózy patří vertebrogenní poruchy (často doprovázené postižením nervových kořenů), cévní mozkové příhody, roztroušená skleroza mozkomíšní, epilepsie, neurodegenerativní onemocnění (např. Parkinsonova nemoc), mozkové nádory, bolesti hlavy, neuralgie, mono- a polyneuropatie. Pacienti postižení neuroinfekcí jsou odesíláni na infekční oddělení Opavské nemocnice. Na neurologickém oddělení je zajištěna nepřetržitá laboratorní diagnostika (vyšetření krve, moči a mozkomíšního moku), neuroradiologická diagnostika na RTG pracovišti (prosté rentgenové snímky, CT mozku nativní i postkontrastní nepřetržitě, výrazným posunem v neurologické diagnostice je pak od roku 2005 vyšetření MR mozku a páteře dostupné během pracovní doby), elektrofyziologická diagnostika (EEG, EMG, EP), cévní UZ diagnostika a dále radioizotopová diagnostika ve spolupráci s oddělením nukleární medicíny. Provádíme také invazivní vyšetření páteřního kanálu pomocí kontrastní látky, lumbální punkce a léčebné aplikace obstřiků pod CT či rtg kontrolou.

Od ledna 2007 úzce spolupracujeme s Neurochirurgickou klinikou FN Ostrava. Jednou týdně dojíždí neurochirurg a provádí na pavilonu K konziliární vyšetření jak u hospitalizovaných tak ambulantních pacientů zejména s vertebrogenními potížemi a nádory. Dlouhodobě spolupracujeme s Oddělením stereotaktické neurochirurgie v Praze Na Homolce (léčba gama nožem), s Komplexním cerebrovaskulárním centrem při FN Ostrava u pacientů s cévním onemocněním mozku. Dále spolupracujeme s regionálními centry v péči o pacienty s roztroušenou sklerózou a myastenií, epileptologickými centry v Praze a Brně, centry pro extrapyramidová onemocnění v Ostravě a Brně, spánkovou a video EEG laboratoří ve FN Ostrava.

Lůžková část neurologického oddělení je umístěna na pavilonu V s kapacitou 25 lůžek. Ročně hospitalizujeme více než 1000 pacientů. Ambulantní část je umístěna na pavilonu K. Zahrnuje akutní příjmovou ambulanci, dvě odborné ambulance, EEG a EMG/EP laboratoře a stacionář pro infuzní léčbu. Ročně ošetříme cca 7.000 ambulantních pacientů. Součástí ambulantního provozu je i rozsáhlá konziliární činnost, kterou poskytujeme ostatním oddělením SNO čtyřiadvacet hodin denně. Naopak pro naše hospitalizované pacienty zajišťujeme konziliární vyšetření specialisty zejména v oborech kardiologie, interna, ORL a ortopedie v rámci nemocnice a dále psychiatrická konzilia lékaři z Psychiatrické léčebny. UZ laboratoř s cerebrovaskulární poradnou je přemístěna vedle lůžkové stanice neurologického oddělení na pavilonu V.

V současné době pečuje o neurologické pacienty tým 9 lékařů (5 atestovaných, 3 lékaři s částečným úvazkem, 1 lékařka na MD), 3 externisté, logoped, 15 zdravotních sester, 2 asistenti a 4 ošetřovatelky.

Lékaři a sestry neurologického oddělení jsou začleněni do programu celoživotního vzdělávání pomocí stáží na jiných pracovištích, kongresů a seminářů. Neurologické oddělení je výukovým pracovištěm pro žákyně Střední zdravotní školy a studenty oboru ošetřovatelství Slezské univerzity v Opavě.

V březnu 2013 byla neurologickému oddělení udělena Ministerstvem zdravotnictví akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání neurologie.

Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o akreditaci
HISTORIE A PERSPEKTIVA

Neurologické oddělení Opavské nemocnice má již 65-letou tradici. Neurologie se jako samostatný obor vyčlenila z nemocí vnitřních v r 1954, a to zásluhou MUDr. Ježila, neurologického konziliáře z fakultní nemocnice v Olomouci, který se stal prvním primářem nově vzniklého oddělení . Oddělení bylo situováno v pavilonu K, mělo 36 lůžek a jednu ambulanci. Teprve v roce 1978 dochází ke zlepšení prostorových podmínek odstěhováním mužského oddělení do pavilonu H s následným rozšířením nejen lůžkového fondu na 52 lůžek, ale i spektra hospitalizovaných pacientů o pacienty s mozkovými příhodami. Oba pavilony H i K byly postaveny v r 1900 a v r 1990 byly Ministerstvem kultury prohlášeny kulturními památkami. V roce 1977 nastoupila na místo primáře MUDr. Peřinková. O další rok později je dobudována elektroencefalografická a elektromyografická laboratoř. Na podzim 1984 se mužské oddělení stěhuje na pavilon U, aby se po dalších šesti letech vrátilo zpět do přízemí pavilonu H. Vzhledem k prostorovým možnostem dochází k redukci lůžek na 44. V průběhu roku 2004 bylo přestěhováno ženské lůžkového oddělení z pavilonu K na pavilon H a na pavilonu K zahájily provoz další ambulance. Na konci jara 2012 se lůžkové neurologické oddělení přestěhovalo do nového pavilonu V chirurgických oborů. Našli jsme zde kvalitní zázemí pro naše pacienty a zlepšili se podmínky pro práci ošetřujícího personálu. Došlo také se snížení počtu lůžek na 25, které více odpovídá současnému trendu zkrácení hospitalizační doby s urychlením diagnostického procesu.

Důležitým kvalitativním skokem pro neurologickou diagnostiku je rozvoj zobrazovacích metod, zejména počítačové tomografie (CT), která je v nemocnici od roku 1992 a magnetické rezonance (MR) instalované v r 2005. V témže roce zahajuje provoz nově vybudovaná neurosonografická laboratoř na pavilonu H, nyní přesunutá do blízkosti neurologického oddělení na pavilonu V. V souladu s rozvojem poznání a techniky se neurologie v průběhu let postupně mění z oboru čistě diagnostického na obor, který je schopen nemoci nejen diagnostikovat, ale čím dál tím účinněji i léčit, a to buď samostatně nebo ve spolupráci s dalšími obory, zejména s neurochirurgií a radiochirurgií. Dokladem toho bylo zahájení trombolytického programu u pacientů s mozkovým infarktem v roce 2005, čímž jsme se stali 13. centrem v ČR. Aktuálně přes naši snahu nejsme zařazeni do sítě iktových center v ČR (nejblíže je IC Krnov a KCC FN Ostrava).

V nově otevřeném pavilonu interních oborů N (v létě 2015) neurologické oddělení nefiguruje, využíváme zde lůžka mezioborové jednotky intenzivní péče a máme zde novou a dobře vybavenou ambulanci pro ústavní pohotovostní služby mimo pracovní dobu.

Primáři neurologického oddělení Opavské nemocnice: MUDr. Václav Ježil 1954-1977, MUDr. Zdeňka Peřinková 1977-1993, MUDr. Marián Kišš 1993-2007, MUDr. David Doležil 2007-2008, MUDr. Marián Kišš od roku 2008-2012, v současné době je primářem MUDr. Martin Krobot.

AMBULANTNÍ ČÁST

Ambulantní část neurologického oddělení je s výjimkou cévní UZ ambulance umístěna na pavilonu L. V 1. patře jsou akutní a chronická neurologická ambulance, ambulance neurochirurgická a infuzní stacionář, ve. 2. patře pak EEG vyšetřovna, EMG/EP laboratoř a ambulance logopeda.

Neurologická ambulance

Akutní neurologické vyšetření v pracovní době se provádí v 1. patře pavilonu L. Po pracovní době, o víkendech a svátcích pak na urgentním příjmu v přízemí pavilonu N.
Vedoucím lékařem ambulancí je MUDr. Kišková Jana, vedoucí sestrou ambulancí je Weissová Dagmar.
Ordinační doba: Po-Pá od 7:00 do 15:30 hod.
Objednávky na tel. 553 766 397.

EMG laboratoř

Provádí elektrodiagnostiku u nemocí periferních nervů, svalů, resp. poruch nervosvalového přenosu.
Bližší informace o EMG vyšetření nalezente v sekci INFORMACE PRO PACIENTY.
V laboratoři pracuje MUDr. Jantošík Patrik a MUDr. Zakreničná Antonína, sestry Daková Michaela a Suchánková Taťána.
Přístrojové vybavení: nový EMG/EP přístroj Keypoint-Dantec firmy Medtronic (od 01/2015).
Objednávky na tel. 553 766 396.

Laboratoř EP

Vyšetřujeme VEP = zrakové evokované potenciály k posouzení zrakové dráhy, BEAP = sluchové evokované potenciály s posouzením sluchové dráhy, SSEP = somatosenzorické evokované potenciály k posouzení senzitivní dráhy a nově i MEP = motorické evokované potenciály k posouzení motorické dráhy.
Bližší informace o uvedených vyšetřeních v sekci INFORMACE PRO PACIENTY.
Vyšetření provádí sestry Daková Michaela a Suchánková Taťána, vyhodnocuje MUDr. Jantošík Patrik a MUDr. Kišš Marián.
Přístrojové vybavení: EMG/EP přístroj Keypoint-Dantec firmy Medtronic.
Objednávky na tel. 553 766 396.

EEG laboratoř

Provádí elektrodiagnostiku nemocí mozku (epilepsie, encefalopatie, traumata, nádory, cévní mozkové příhody), vyšetření nativní i po spánkové deprivaci, stimulační metody. Díky přenosnému modulu zajišťuje vyšetření akutních pacientů na lůžcích ARO a JIP opavské nemocnice.
Bližší informace o uvedeném vyšetření v sekci INFORMACE PRO PACIENTY.
Vyšetření provádí sestry Suchánková Taťána a Dušková Marie, vyhodnocují MUDr. Kišš Marián a MUDr. Kišková Jana.
Přístrojové vybavení: EEG přístroj TruScan 32 firmy Alien.
Objednávky na tel. 553 766 395.

UZ laboratoř (cévní, cerebrovaskulární poradna)

Neinvazivní ultrazvukové vyšetření přívodných mozkových tepen (krčních i mozkových), dispenzarizace pacientů s cévním onemocněním mozku.
Bližší informace o UZ vyšetření naleznete v sekci INFORMACE PRO PACIENTY.
Vyšetření provádí prim. MUDr. Krobot Martin a MUDr. Bielčíková Pavlína, ve čtvrtém patře pavilonu V vedle neurologické lůžkové stanice.
Přístrojové vybavení: UZ přístroj Toshiba Xario 200.
Objednávky na tel. 553 766 397.

Stacionář pro infuzní léčbu

Intravenózní podání léků formou infuzí pro ambulantní pacienty, zejména s vertebrogenními obtížemi.
Vybavení: 6 lůžek + 1 polohovací křeslo.
Sestra Raidová Karla.
Objednávky na tel. 553 766 694

Logopedická ambulance

Ambulance je umístěna ve druhém patře pavilonu L. Nabízí logopedickou péči pro ambulantní i hospitalizované pacienty z řad dospělých i dětí. K ambulantnímu vyšetření je nutné mít doporučení svého praktického lékaře. Návštěvu lze domluvit během pracovní doby na tel. čísle 739 040 326, popř. prostřednictvím mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

LŮŽKOVÁ ČÁST

Lůžková část neurologického oddělení je od 6. 6. 2012 umístěna ve 4. patře pavilonu V, blok C. Vstup pro pacienty a příbuzné v době návštěv je hlavním vchodem kolem recepce pavilonu V doleva dozadu.

Lůžková část sestává z jedné stanice. Stanice má 25 lůžek rozčleněných na 8 pokojích o 2 až 4 lůžcích. S výjimkou pokoje číslo 1 a 10 má každý pokoj vlastní sociální zařízení. Od jara 2015 je naše oddělení plně vybaveno novými elektricky ovládanými lůžky a dále monitorovacím kamerovým systémem na dvou pokojích, kde jsou hospitalizováni na ošetření náročnější pacienti (pokoje 1 a 10).

Rehabilitační péče je zajištěna přítomností dvou fyzioterapeutek na lůžkové stanici.

Odbornou péči poskytuje a pobyt Vám zpříjemní sesterský kolektiv pod vedením vrchní sestry Bc. Kukolové Věry.

Návštěvní hodiny: denně od 14:00 do 18:00 hodin.

INFORMACE PRO PACIENTY
Informace pro pacienty
Informace pro příbuzné
Informace o EEG vyšetření
Informace o EMG vyšetření
Informace o EP vyšetření
Informace o UZ vyšetření
Informace o lumbální punkci
Informace o atraumatické lumbální punkci
Informace o kořenovém obstřiku
Informace o kontrastním CT vyšetření
Informace o MR vyšetření
Informace o lumbální radikulografii
Informace o perimyelografii
AKTUALITY

Dne 4.12.2019 proběhl ve velké zasedací místnosti hlavní budovy již 10. ročník tradičního neurologického semináře se zajímavými kazuistikami z naší každodenní praxe.

Od podzimu 2019 nabízíme opět logopedickou péči.

Dne 5.12.2018 pořádalo neurologické oddělení mezioborový seminář na téma „Kazuistiky z neurologické praxe“.

Dne 6.12.2017 pořádalo neurologické oddělení mezioborový seminář na téma „Ztráty a nálezy“, na kterém prezentovali svůj pohled na problematiku náhlé ztráty zraku oftalmolog, náhlé ztráty sluchu otorinolaryngolog a náhlé ztráty paměti neurolog.

Dne 14.12.2016 pořádalo neurologické oddělení mezioborový seminář na téma „Páteř- degenerativní postižení“, na kterém prezentovali svůj pohled na danou problematiku neurolog, algezioložka, rehabilitační lékařka a neurochirurg.

Dne 22.10.2015 proběhl Neurologický den pro lékaře a sestry v působivých prostorách Střeleckého domu v Krnově. Na organizaci akce se spolupodílíme společně s neurologickým oddělením SZZ Krnov. V lékařské sekci zazněly 3 bloky přednášek na téma CMP, vertabra a vária.

Dne 10.12.2014 pořádalo neurologické oddělení 4. ročník podzimního mezioboorového semináře, tentokrát na téma „Páteř - nedegenerativní postižení". Úvodní přednáška ve formátu PDF je k nahlédnutí v sekci PŘEDNÁŠKY.

Článek o neurologickém oddělení na stránkách REGION OPAVSKO v sekci „Naše nemocnice“ ze dne 2.12.2014.

V prosinci 2013 proběhl pod patronací neurologického oddělení a ve spolupráci s infektologickým oddělením SNO 3. ročník podzimního mezioborového semináře, tématem byly „Borelie na nervy“. Neurologické přednášky jsou k nahlédnutí ve formátu PDF v sekci PŘEDNÁŠKY.

Dne 5.12.2012 pořádalo neurologické oddělení 2. ročník mezioboorového semináře na téma Závrať.

Lůžková část neurologického oddělení je od 6.6.2012 přestěhována do rekonstruovaných prostor V9 ve IV. patře pavilonu V. Současně došlo k přemístnění cévní ambulance (neurosonografie, cerebrovaskulární poradna) tamtéž.

Dne 9.11.2011 proběhl ve velké zasedací místnosti Slezské nemocnice pod patronací neurologického oddělení „Mezioborový seminář na téma závrať“. Akce se zůčastnilo přes 60 kolegů a kolegyň z řad zdravotnické veřejnosti. Dvě přednášky z této akce jsou k nahlédnutí ve formátu PDF v sekci PŘEDNÁŠKY.

Od srpna 2011 nabízíme našim pacientům možnost provedení plánované lumbální punkce atraumatickou metodou.

PŘEDNÁŠKY
Logopedická péče v SNO (12/2019, 1348kB)
Nitrolební trombóza (12/2018, 756kB)
Spondylodiscitida (12/2018, 2542kB)
Nekonvulzivní status epilepticus (12/2018, 9006kB)
Multigeneralizovaný ca pankreatu (12/2018, 5965kB)
Náhlá ztráta paměti (12/2017, 1118kB)
Náhlá ztráta zraku (12/2017, 1312kB)
Ztráta sluchu (12/2017, 852kB)
Degenerativní onemocnění páteře (12/2016, 2200kB)
Nádorové onemocnění páteře (12/2015, 1917kB)
Úvod do vertebrogenní problematiky (12/2014, 822kB)
Neuroborelióza (12/2013, 515kB)
Retrospektivní analýza výskytu periferní parézy nervus facialis (12/2013, 788kB)
Atraumatická lumbální punkce (12/2013, 714kB)
Periferní paréza nervus facialis (5/2013, 1182kB)
Úvod do problematiky závratí (12/2012, 1041kB)
Roztroušená skleróza a centrální závrať (12/2012, 199kB)
Vaskulárně podmíněné vertigo (12/2012, 1351kB)
Vestibulární neuronitida (11/2011, 357kB)
BPPV (11/2011, 906kB)
SPONZOŘI
Sonografický přístroj

• Dvoje speciální Frenzelovy brýle pro podrobné vyšetření očních pohybů objednané v Německu a výdejník na vodu, určený k občerstvení pacientů, umístěný v čekárně neurologické ambulance v přízemí pavilonu K byly zakoupeny ze sponzorského daru firmy Ostroj - Hansen+Reinders spol. s r.o.

• Sponzorský dar, umožňující přebudování místností vedle neurologického oddělení V9 ve IV.patře pavilonu V na UZ laboratoř (cévní, cerebrovaskulární poradna), poskytla firma HANSEN ELECTRIC spol. s r.o.

FOTOGALERIE

Poslední aktualizace webových stránek neurologického oddělení proběhla 02/2021.Smluvní zdravotní pojišťovny

111 201 205
207 211 213
Partneři