+420 553 766 111
sekretariat@snopava.cz
Slezská nemocnice v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Vyřizování stížností ve Slezské nemocnici v Opavě, příspěvkové rganizaci je v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb § 93.

Stížnost může podat:

1) Proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost

a) pacient,

b) zákonný zástupce pacienta,

c) osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel,

d) osoba zmocněná pacientem.

Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje; tím není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů. Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu.

2) Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost (dále jen „stěžovatel“), s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

3) Poskytovatel je povinen

a) navrhnout stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné,

b) vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení; tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů; jde-li o
stížnost, k jejímuž vyřízení je nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit
věcně příslušnému subjektu; o prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je povinen informovat stěžovatele,

c) vést evidenci o podání stížností a o způsobu jejich vyřízení,

d) umožnit stěžovateli nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie,

e) jde-li o šetření stížnosti příslušným správním orgánem, poskytnout mu na jeho vyžádání včasnou a nutnou součinnost; to
platí i pro poskytovatele, který poskytl související zdravotní služby.

4) Poskytovatel lůžkové nebo jednodenní péče je dále povinen

a) vypracovat postup pro vyřizování stížností,

b) postup podle písmene a) a informaci o možnosti podat stížnost subjektům uvedeným v odstavci 2 uveřejnit ve
zdravotnickém zařízení na veřejně přístupném místě a na svých internetových stránkách.

Stížnost proti postupu Slezské nemocnice v Opavě při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami i stížnosti zaměstnanců SNO je možno podat osobně nebo písemně k rukám ředitele SNO nebo Ombudsmana SNO.

Ve stížnosti fyzická osoba uvede jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování a podpis.

Stížnosti, které nenáleží do působnosti SNO jsou postoupeny příslušnému orgánu do 5 dnů ode dne jejího obdržení a o tomto je stěžovatel písemně vyrozuměn. Každá stížnost se posuzuje podle svého skutečného obsahu. Všechny skutečnosti v ní uvedené budou řádně prošetřeny.

Předávat stížnost k vyřízení osobám, proti kterým stížnost směřuje, je nepřípustné. Jmenovaní se však mají právo k obsahu stížnosti vyjádřit. Vůči stěžovateli nebo pacientovi, kterého se stížnost týká, nesmí být činěny žádné kroky proto, že podal stížnost, tzn. podání stížnosti nesmí být těmto osobám na újmu.

Stížnost se vyřizuje do 30 dnů ode dne jejího podání. Za den podání stížnosti se považuje datum doručení do SNO. O vyřízení stížnosti je stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů. Prodloužení lhůty je stěžovateli oznámeno.

V případě opakované stížnosti SNO posoudí, zda podání obsahuje nové skutečnosti. Jestliže tomu tak není, oznámí stěžovateli, že nebyly shledány důvody se stížností zabývat opakovaně. Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost zřizovateli SNO tzn. Krajskému úřadu MSK, případně České lékařské komoře. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

Nahlížení do spisu stížnosti, žádosti o pořízení kopií zprostředkovává stěžovateli odpovědný zaměstnanec na tel. +420 553 766 103. Nahlížení do spisové dokumentace se uskuteční v předem dohodnutém termínu.

Anonymní stížnosti se nebudou vést v evidenci stížnostní agendy a nebudou prošetřovány podle shora uvedených zásad.

Stížnost lze podat následujícími způsoby:

1) Osobně podané stížnosti se přijímají na sekretariátu ředitelství Slezské nemocnice v Opavě (pavilon A, 1. patro, kancelář č. 201) nebo v kanceláři ombudsmana (pavilon A, 1. patro, kancelář č. 202) vždy v pondělí - čtvrtek: od 8:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin, nebo v pátek: od 8:00 do 11:00 hodin. O takto přijaté stížnosti je pořízen písemný záznam opatřený datem přijetí stížnosti a podpisy příjemce a stěžovatele.

2) Telefonicky na sekretariát ředitele - +420 553 766 101.

3) Písemně - elektronicky

sekretariat@nemocnice.opava.cz
ombudsman@nemocnice.opava.cz
podatelna@nemocnice.opava.cz
• prostřednictvím internetu - sekce Napsali jste nám

4) Písemně přes podatelnu Slezské nemocnice

• na adresu Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava,
• faxem na číslo +420 553 766 884,
• přes datovou schránku ID: q2ak7ru.

Informace zřizovatele - Krajský úřad MSK
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/petice-a-stiznosti-10694/

Informace České lékařské komory
http://www.lkcr.cz/problematika-stiznostni-agendy-358.html

Informace Ministerstva zdravotnictví
http://www.mzcr.cz/obsah/nakladani-se-stiznostmi_1534_1.html

 
   
 

 
Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 201 205
207 211 213
 
Aktuality a média
Oddělení
Naše muzea
Pro pacienty
Odborná veřejnost
O nemocnici
Kontakt
Slezská nemocnice v Opavě,
příspěvková organizace
Olomoucká 470/86, Předměstí
746 01 Opava
Tel: 553 766 111 (ústředna)
Fax: 553 766 884
Internet: www.snopava.cz
IČO: 47813750
DIČ: CZ47813750
ID datové schránky: q2ak7ru
Bankovní spojení:
19-0633950217/0100,
KB Opava, a.s.
Registrace:
Obchodní rejstřík vedený
Krajským soudem v Ostravě,
odd. Pr., vložka 924