+420 553 766 111
sekretariat@snopava.cz
Slezská nemocnice v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Aktuální počet: 2

Ředitel Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

v souladu s ustanoveními zákona č. 95/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 186/2009 Sb. vyhlašuje

2. kolo výběrového řízení na rezidenční místa 2018 v programu č. 2 pro specializační vzdělávání lékařů:

1. Seznam rezidenčních míst v oborech specializačního vzdělávání:

• Chirurgie - 1 místo,
• Neurologie - 1 místo

2. Lhůta pro podání přihlášky s přílohami: do 15. 11. 2018.
3. Adresa a způsob podání přihlášky:

Poštou nebo osobně:

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Mgr. Barbara Dušková
Oddělení řízení lidských zdrojů, budova ředitelství
Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

Obálka musí být opatřena zpáteční adresou uchazeče a označením „Výběrové řízení: Rezidenční místa 2018 a oborem specializačního vzdělávání“.

4. Seznam povinných dokladů, které uchazeči předkládají k přihlášce:

vyplněnou přihlášku do výběrového řízení,
vyplněný osobní dotazník,
• lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ne starší 3 měsíců (nepředkládají zaměstnanci Slezské
nemocnice v Opavě, p.o.),
• výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku ne starší 3 měsíců (nepředkládají zaměstnanci Slezské nemocnice
v Opavě, p.o.),
• neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
• neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji
žadatel/-ka získal/a),
• potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
• přehled odborné praxe.

5. Kritéria pro hodnocení uchazečů:

a) povinná kritéria dle vyhl. č. 186/2009 Sb

• splnění formálních podmínek přihlášení,
• odborná způsobilost,
• zdravotní způsobilost,
• trestní bezúhonnost,
• zařazení do oboru specializačního vzdělávání.

b) hodnotící kritéria pro osobní pohovor a jejich váha při hodnocení

• motivace uchazeče/ky ke specializačnímu vzdělávání v oboru dotačního programu (30%),
• motivace uchazeče pro zařazení ke specializačnímu vzdělávání v SNO (30%),
• dosavadní odborná praxe uchazeče (20%)
• komunikační schopnosti (20%).

Je-li uchazečů o rezidenční místo více a dojde ke shodě v hodnocení, o jejich pořadí rozhodnou členové výběrové komise na základě rozhovoru s uchazečem.

6. Termíny výběrového řízení budou oznámeny v pozvánce, kterou obdrží každý uchazeč.
Kontakt pro dotazy:
Mgr. Barbara Dušková,
telefon: 553 766 142
e-mail: barbara.duskova@snopava.cz
 
   
 

 
Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 201 205
207 211 213
 
Aktuality a média
Oddělení
Naše muzea
Pro pacienty
Odborná veřejnost
O nemocnici
Kontakt
Slezská nemocnice v Opavě,
příspěvková organizace
Olomoucká 470/86, Předměstí
746 01 Opava
Tel: 553 766 111 (ústředna)
Fax: 553 766 884
Internet: www.snopava.cz
IČO: 47813750
DIČ: CZ47813750
ID datové schránky: q2ak7ru
Bankovní spojení:
19-0633950217/0100,
KB Opava, a.s.
Registrace:
Obchodní rejstřík vedený
Krajským soudem v Ostravě,
odd. Pr., vložka 924