+420 553 766 111
sekretariat@snopava.cz
Slezská nemocnice v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Základní motto:

„Spokojený a úspěšně léčený pacient - erudovaný personál - ekonomická stabilita a perspektiva.“

1. Hodnoty

• poskytování bezpečné a kvalitní zdravotní péče a služeb ve stanovené spádové oblasti odpovídající úrovni medicíny
  a ekonomickým možnostem nemocnice,

• naslouchání klientům, lidský a citlivý přístup,

• kontinuální zvyšování kvality a bezpečnosti péče,

• podpora projektů v regionu vedoucích k podpoře zdraví a prevenci onemocnění.

2. Vize

• ekonomická a personální stabilita,

• poskytování efektivní léčebné a ošetřovatelské péče dle aktuálních trendů a vědeckých poznatků,

• budování nemocnice, která bude patřit k uznávaným zdravotnickým zařízením odbornou i laickou veřejností,

• kontinuální zvyšování vzdělávání zaměstnanců,
• udržení akreditace SAK-ČR a odborných akreditací oddělení,

• naplňováním těchto cílů chce SNO obstát ve vysoce konkurenčním prostředí, v němž se nachází a také doložit svou vysokou
  profesionální i lidskou úroveň,

• k vytváření, udržování a rozvoji firemní kultury jsou organizační jednotky při výkonu všech svých činností povinny uplatňovat
  a dodržovat:

  a) styl řízení, tzn. principy a zásady řízení prosazované vedením organizace a vedoucími zaměstnanci v systému řízení
      organizace,

  b) principy etiky ve zdravotnictví, tzn. přístupy naplněné odpovědností, pravdivostí, mravností, otevřeností, čestností i citlivým
      přístupem k pacientům,

  c) zásady vnitřní komunikace mezi jednotlivými funkčními skupinami zaměstnanců, mezi organizačními jednotkami, především
     v oblasti vzájemného poskytování informací, předávání podkladových materiálů, vyžádaných rozborů, zpráv, stanovisek apod.
     Jednotlivé organizační jednotky mezi sebou spolupracují při výkonu a rozvoji prováděných činností, koordinují své postupy při
     řešení společných úkolů.

Činnosti obecného charakteru, které je každá organizační jednotka povinna vykonávat pro zabezpečení plnění předmětu činnosti, vyplývající z ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů, soustavy vnitřních norem organizace a v praxi uplatňovaných postupů při zabezpečování příslušných agend, nejsou uváděny v této směrnici.
K základním povinnostem obecného charakteru všech organizačních jednotek s působností v rámci celé SNO patří sledování, studování a ovládání právních předpisů ČR a EU a jejich následné promítání v příslušných vnitřních předpisech vydávaných v oblasti organizace, řízení a správy SNO.
 

 
Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 201 205
207 211 213
 
Aktuality a média
Oddělení
Naše muzea
Pro pacienty
Odborná veřejnost
O nemocnici
Kontakt
Slezská nemocnice v Opavě,
příspěvková organizace
Olomoucká 470/86, Předměstí
746 01 Opava
Tel: 553 766 111 (ústředna)
Fax: 553 766 884
Internet: www.snopava.cz
IČO: 47813750
DIČ: CZ47813750
ID datové schránky: q2ak7ru
Bankovní spojení:
19-0633950217/0100,
KB Opava, a.s.
Registrace:
Obchodní rejstřík vedený
Krajským soudem v Ostravě,
odd. Pr., vložka 924