?interval
?gmikrogram
/hod.za hodinu
a.Tepna (artérie)
AAalergologická anamnéza
AAPautoaplikace
AARalfa atenuační reakce
AAT atikoantrotomie
ABarteria basilaris
AB im.hrozící potrat
AB incip.Počínající potrat
AB incompl.neúplný potrat
AB missedzmlklé těhotenství
AB spont.samovolný potrat
abd. x. add.abdukce x addukce
ABD/ADDabdukce/addukce
ABRAcidobazická rovnováha
ACakromioklavikulární kloub
ac.akutní
ACAarteria cerebri anterior
ACCarteria carotis communis
ACEarteria carotis externa
ACEIinhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu
ACIarteria carotis interna
ACMarteria cerebri media
AComAarteria cominicans anterior
AComParteria comunicans posterior
ACParteria cerebri posterior
ACSarteria coronaria sinistra
ADActive Directory
adadaptace
ADHDporucha pozornosti s hyperaktivitou /Attention Deficit Hyperaktivy Disorder/
ADLaktivity každodenního života
ADPagentura domácí péče
AEantiepileptika
AFanteflexe
AFartérie femoralis
afebr.afebrilní
Aflanteflexe
AGangiografie
AGCTEP kolene Biomet
AGRantigravitační relaxace
AHantrum Higmori
AIHautoimunní hepatitis
AIMAkutní infarkt myokardu
aj.a jiné
AKIAkutní poškození ledvin
AKSakutníkoronární syndrom
alv.alveolární
AMarteficiální mydriáza
AM,BMarteficiální mydriáza, biomikroskopicky
amb.ambulance
AMCamniocentéza
AMEantromastoidektomie
AMIarteria mesenterica inferior
AMNIOSamnioskopie
amp.ampule
ampl.amplituda
AMSarteria mesenterica superior
Amylázy SAmylázy v séru
Amylázy UAmylázy v moči
angioCTangiografické kontrastní vyšetření pomocí CT
Anti XaMonitorování léčby nízkomolekulárním heparinem
AOatlantooccipitální
AoRaortální regurgitace
AoSaortální stenóza
APangina pectoris
APautomatický perimetr (dle kontextu)
APCargon plasma koagulace
APDAutomatizovaná peritoneální dialýza (cycler)
apeappendectomie
apod.a podobně
APRVventilační režim s variabilní velikostí dechového objemu a 2 úrovněmi CPAP
APTTAktivovaný parciální tromboplastinový čas
ARDSAkutní respirační dechová tíseň
Arhautorefraktometr
AROanesteziologicko-resuscitační oddělení
Art.arteriální
ARTSatheroskleroza
ASApgar score
AS neprav.akce srdeční nepravidelná
AS prav.akce srdeční pravidelná
AS univ.povšechná arterioskleroza
ASAkyselina acetylosalicilová
ASDdefekt síňového septa, defekt septa síní
ASKartroskopie
ASPascendentní pyelografie
ASP +akce srdeční plodu
ASPVantispastické pohybové vzory
Asrakce srdeční
achillova šlacha
ATadenotomie
AT IIIAntitrombin III
ATBantibiotika
AVarteria vertebralis, adenoidní vegetace (dle kontextu)
AVFanteverze flexe dělohy
AVMarteriovenosní malformace
AVNRTantrioventriculární nodal reentry tachykardie
AVRnáhrada aortální chlopně
AVRTAV reentry tachykardie
AXBaxilární blok
AZAazatioprim
Bpoloha na břiše
BAEPsluchové evokované potenciály
BAObicuspidálníAO chlopeň
BAPbez aktivního pohybu
BAVbalónkováaortální valvuloplastika
BDbřišní drén
BGbazální ganglia
BCHSbércová chodící sádra
BIbazální iridektomie
bilat.bilaterálně
bilibilirubin
BIPAPbifázická ventilace pozitivním přetlakem
BiVbiventriculární stimuace srdce
BKKCa blokátor- Kalciový blokátor
BMbilirubinometrie
BMIbody-mass-index
BMSprostý stent
BPbiopsie prostaty
BPDprůměr hlavičky
BPHbenigní hyperplazie prostaty
bpn.bez patologického nálezu
BPPVbenigní polohové paroxysmální vertigo
BSBurch - Schneiderova dlaha
BTbilance tekutin
bvf.bez vedlejších fenoménů
Ckrční (c páteř – krční páteř)
c.centrální
C/Ccementová TEP
C/Thpřechod
CaCalcium (vápník)
CAcelková anestezie
Cakarcinom
CABG-(AKB)aortokoronární bypass
CaClCalcium Chloratum
cal.calyx – kalich
CAPDKontinuální ambulantní peritoneální dialýza
CBcervikobrachiální
CCcervikokraniální
ccapřibližně
CCSCanadian cardiology Society-třídy hodnocení angíny pectoris
CDCrohnova nemoc, cavum Douglasi, Dupuytrenova kontraktura (dle kontextu)
CE certifikát bezpečnosti
celk.a.celková anestézie
CERV.cervix, cervikálně
CGcévní gymnastika
CIsrdeční index
Ci-cacitrátovo-calciový, -á, -é
CINcervical intraepit. neoplasia
CIScarcinoma in situ
CJcvičební jednotka
CKPcervikokapilární endoprotéza
CLchloridy
cmH2OCentimetr vodního sloupce
CMPCévní mozková příhoda
CMTCkarpometakarpální kloub
CNScentrální nervový systém
COsrdeční minutový objem
cor APsrdeční akce pravidelná
COSCentrální operační sály
CPkrátká perioda DD proudů
CPAPventilace s pozitivním endexpiračním přetlakem
cps.Kapsle
CR ca.kolorektální karcinom
CRLTemeno kostrční rozměr
CRPC reaktivní protein
CTpočítačová tomografie
CTAGCT angiografie
CVcervikovestibulární
CVT/CŽTcentrální žilní tlak
CVVHDkontinuální veno-venózní hemodialýza
cystocystoskopie
CYTOLcytologie
CŽKcentrální žilní katétr
č.číslo
č. r.červený reflex
ČIKčistá intermitentní katetrizace
ČMPČerstvá mražená plazma
ČRČeská republika
ČSNčeská státní norma
ČSSZČeská správa sociálního zabezpečení
ČZVČástečné zpětné vdechování
Ddieta
dat/hod.datum/hodina (tlakový záznam)
DBdatabáze
DB SQLSQL databáze
DCdýchací cesty
DCDdolní cesty dýchací
DCPdynamická kompresní dlaha
DDdětský domov
DDdiadynamické proudy
DDD,D00, DPIkardiostimulační režimy
DESdrug eluting st
DFdechová frekvence
DFdiphase fix
DFdorsální flexe
DGdechová gymnastika
dgdiagnóza
DHSskluzný dynamický šroub ( zlomeninay prox. femuru)
diastol.diastolický
DICDiseminovaná intravaskulární koagulopatie
Dif. dg.Diferenciální diagnostika
DIPdist. Interfalangeální kloub prstu
dist.distální, dolní
DKdolní končetina
DKKdolní končetiny
DKMPdilatační kardiomyoatie
DMdiabetes mellitus
DMOdětská mozková obrna
DMSAstatická scintigrafie
DNRbez resuscitace
DNSDomain Name Server
DOPPLERdoplerometrické vyšetření končetinových cév
dors.dorsální
dors.flexdorsální flexe
dosp.p.Dospávací pokoj
DPdenní pobyt
DRdiabetická retinopatie
DREdigitální rektální examinace
DSAangiografické kontrastní vyšetření RTG
DSSdefekt septa síní
dutina ústní
DuKDupuytrenova kontraktura
dUZ, DUSG, DUSdopplerovskéultrazvukové vyšetření
EACchirurgická endarterectomie
EBRerytrocyty resuspendované (krev)
EBRDDeleukotizovaný erytrocytární koncentrát
ECCextracorporální oběh (mimotělní)
EDerektilní dysfunkce
EEGElektroencefalograf
EECH endonasální endoskopický výkon na vedlejších nosních dutinách
EF LK, PKejekčnífrakce levé komory, pravé komory
EHEpidurální hematom
EHDexstipace hernie disku
EHS evropské hospodářské společenství
ECHOechokardiografické vyšetření
EISekonomický informační systém
EIVelektrický invalidní vozík
EKGElektrokardiograf
EKVelektrická kardioverze
ELKOelektrokoagulace
EMEpiziotomie mediální
EMGelektromyograf
EMLEpiziotomie mediolaterální
EMRendomukozní resekce
EN evropská norma
ENT sondaenterální sonda
EPevokované potenciály
EPEendoskopická polypektomie
EPIEpidurální blokáda
Epi záchvatEpileptický záchvat
epidrenepicystostomický drén
ERenuretický režim
ERCPendoskopická retrográdní cholangiografie
ERDerytrocyty deleukotizované (krev deleukotizovaná)
ERGOergometrické vyšetření
ERMepiretinální membrána
ESelektrostimulace
ES evropská směrnice
ESRDTerminální renální selhání
ETelektroterapie
ET (KET)embryo transfer (kryo)
ET CO2end expirační tlak kysličníku uhličitého ve vydechovaném vzduchu
ETKendotracheální kanyla
EU Evropská unie
EUSendoskopická sonografie
event.eventuálně
exukončení
Fflexe
Ffrontální, forceps (dle kontextu)
F/Eflexe/extenze
FAfarmakologická anamnéza
FAGfluorescenční angiografie
FAKOfakoemulsifikace
FECHOfetální echokardiografické vyšetření
FESS funkční endonasální operace dutin
FGSfibroskopie
FHfrancouzské hole
fib.fibulární
FiO2inspirační frakce kyslíku
FKfibrilace komor
FLdélka femuru
fl.x.ext.flexe x extenze
flexiflexibilní
FMRfotomyoklonická odpověď
FNfakultní nemocnice
FNABaspirační bipsie tenkou jehlou
Foformule
FotoSfotostimulace
FPfemoropatelární
FRfotoreakce
frac.fraktura
fractfraktura/zlomenina
FSfibrilace síní
FTfyzikální terapie, femorotibiální (dle kontextu)
FWsedimentace
ggram
G.t.gestační týden
GAgynekologická anamnéza
GBSGroup B Streptococcus
GCSglasgow coma scale
GDOgeriatrické a doléčovací oddělení
GEAgastrenterologická ambulance
GERDrefkluxní onemocnění jícnu
GEUgraviditas extrauterina
GFglomerulární filtrace
GFSgastrofibroskopie
GGLganglion
GHglenohumerální kloub
GITgastrointestinální trakt
gr.stupeň
grav.gravidita
Grav. h.Týden gravidity
GTCSgeneralizovaný tonicko klonický záchvat
gtt.Kapka (-y)
GYNgynekologie
GYNPORgynekologicko-porodnické oddělení
HHartmann roztok
HAhormonální antikoncepce
HAZhyperalgická zóna
HbsAgAustralský antigen
HCChepatocelulární karcinom
HCDhorní cesty dýchací
HClchlorovodík
HCTHydrocortizon
HDhrudní drén, Hemodialýza (dle kontextu)
HEherniotomie
HeDhernie disku
HHHunt Hess
HH (v angličtině HHC)Hereditární hemochromatóza
HIShernia inquinalis l. sin
HIVvirus lidské imunodeficience
HKhorní končetina
HKKhorní končetiny
HKMPhypertofická kardiomyopatie
HLPhyperlipoproteinémie
hm.hmotnost
HNhereditární hematochromatoza
HNNhlavové nervy
HOKMPhypertofická obstrukční kardiomyopatie
HPhemipareza
Hp.Helicobacter pylori
HRHallux rigidus
HRSHepatorenální syndrom
HRTHeidelberský retinální tomograf, hormonální substituce (dle kontextu)
HSKhysteroskopie
HSSPhluboký stabilizační systém páteře
HTNhypertzenze
HUhernia umbilicalis
HUTTtest na nakloněné rovině
HVhyperventilace
Hvalg.Hallux Valgus
HWhardware
HY abd.abdominální hysterektomie
HY vag.vaginální hysterektomie
hybhybridní (částečně cementovaná) TEP
HZKhorní zevní kvadrant
HŽThluboká žilní tromboza
CHCEcholecystektomie
CHICHSchronická ischemická choroba srdeční
CHOPNchronická obstrukční plicní nemoc
CHRIchronická renální insuficience
chron.chronický
CHSLChronické selhání ledvin
CHVIchronická venósní insuficience
i.a.intraarteriální
i.artik.intraartikulárně
i.m.Intramuskulární
i.v.intravenózní
IAPintraabdominální trakt
IBDnespecifický střevní zánět
IBP Inspektorát bezpečnosti práce
IBSdráždivý tračník
ICictové centrum
ICDimplantabilní kardiovertr-defibrilátor
ICPintrakraniální tlak
IDUSintraduktální sonografie
IELintraepiteální lymfomy
IENintraepiteliální neoplazie
IFinterferenční proudy
IHDIntermitentní hemodialýza
ICH DKKischemická choroba dolních končetin
ICHDKischemická choroba dolních končetin
ICHSischemická choroba srdeční
IISInternetové informační služby
IL-6interleukin
ILTVindividuální léčebná tělesná výchova
IMinfarkt myokardu
impl.implantace
in cursuV běhu
incip.počínající
inf.inferior, dolní
inf. FR 1/1Fyziologický roztok 1/1
inf. FR 1/3Fyziologický roztok 1/3
inf. GGlukoza roztok (5%, 10%, 20%, 40%)
inf. PLPlasmalyte roztok
inf. R 1/1Ringerův roztok
inf.DarowDarrow roztok
inf.FRFyziologický roztok
inf.MaManitol roztok (10%, 20%)
infer.inferior, dolní
inh.vinc.inhalace vincentkou
inj.injekce
int. - ext.interní (vnitřní) - externí (vnější)
int. - ext.interní (vnitřní) - externí (vnější)
IOJintraoseální jehla
IOLnitrooční čočka
IPinspirační tlak
IPOPVinterní předoperační vyšetření
IPPinhibitor porotonové pumpy
IRDAintermitentní rytmická delta aktivita
Irreg.nepravidelný
IRTAintermitentní rytmická theta aktivita
ISinformační systém
ITinformační technologie
IUDnitroděložní tělísko
IUGRrůstová retardace plodu
IVFfertilizace in vitro
IVKintravenózní kanyla
IVPizoplanární vektorové pole
IVUintravenózní urografie
IVUSintravaskulární ultrazvuk
izoizokorický
JJoul
JIAjuvenilní revmatická artritida
JIPjednotka intenzivní péče
JJ stentdouble J stent ureterální
JMjemná motorika
JTJaterní testy
jug.jugulární
Kkalium, kojení (dle kontextu)
Kap.kapilární
KarP.kardipulmonální
KCkondiční cvičení
KCCkomplexní cerebrovaskulární centrum
KClChlorid draselný
kontaktní čočka
KDkontrakce děložní (gyn.), kapilární drén (chir.)
KDL - ChromoKoplexní diagn. laparoskopie -chromopertubace
KESKomorová extrasystola
KEZ kontrolní elektrická zkouška
KFkomorová fibrilace
KIKarnofského index
Ki drátKirschnerův drát
KKkrupičná kaše
kl.kloub
kokontrola, kontrolní
KOKrevní obraz
kompkompenzován/a
kont.kontinuálně, -í
KOPkomplexní ošetřovatelská péče
KPkardipulmonální, kinetický perimetr, Konec pánevní
KP komp.kardiopulmonálně kompenzován
kPakilopascal
KPCRkardiopulmonální resuscitace
KPSkalichopánvičkový systém
KPT kniha přístrojové techniky
KRkineziologický rozbor
KSkrevní skupina, kardiostimulátor (dle kontextu)
KSPEkonzervaativní superficiálníparotidectomie
KTkarpální tunel
KTGkardiotokograf
KVkomorová voda
KZkrevní ztráta
Lbederní
l.dx.lateris dexter - pravý
l.sin.vlevo
LAlokální anestesie
lab.laboratoř
LAElymphadenectomia
LAHlevýpřední hemiblok
LASlyryngitis acuta subglottica
Laseg.Lasegue
lat. - med.laterální - mediální
LAVHlaparoskopicky asistovaná vag. hysterektomie
LBlevý bok
LBBBblok levého Tawarova raménka
LCApřední zkřížený vaz kolene
LCLpostranní laterální vaz kolene
LCMpostranní mediální vaz kolene
LCPzadní zkřížený vaz kolene
LCP dlahauzamykatelná tvarovaná dlaha - locking compression plate
LDKlevá dolní končetina
LEAlumbální epidurální anesteie
LEETZ, SWEETZ,Metodiky ošetření čípku
LERVlithotrypse extrakorporální rázovou vlnou
LFlateroflexe
LFKlaserová fotokoagulace sítnice
LHDlevý hrudní drén
LHKlevá horní končetina
LIlaserová iridotomie
LIMAarteria mammária l.sin
LISlumboischiadický syndrom
LISSméně invazivní technika
LKlevá komora
LMLaryngeální maska
LMLléze laterálního menisku
LMMléze mediálního menisku
LOOP, LEEPošetření čípku el. kličkou
LPdlouhá perioda DD proudů
LPLumbální punkce
LPHlevýzadní hemiblok
LQTlong QT(prodloužené QT)
LSlumbo-sakrální (LS páteř – bederní páteř), levá síň
LSKlaparoskopicky
LSPPlékařská služba první pomoci
LSTpřisedlá léze -polyp
LST-Ggranulární typ přisedlé léze
LST-NGnegranulární typ přisedlé léze
LTVléčebná tělesná výchova
LUlymfatické uzliny
LUTSlower urinary tract symptoms
LVEDPenddiastolickýtlak v levé komoře (left ventricular end diastolic pressure)
Mmenses
m. BBmusculus biceps brachii
m. QFmusculus quadriceps femoris
m. r.maklulární reflex
m.m.močový měchýř
M+Smoč + sediment
MAG 3dynamická scintigrafie ledvim
MALTslizniční lymfatická tkáň
MAPstřední arteriální tlak
MAZEchirurgická ablace pro FS
Mb CLPMorbus Calve - Legg - Perthes, Perthesova nemoc
MCPmetakarpofalangeální kloub
MCUGmikční cystografie
MDmateřská dovolená
MDLmotodlaha
MDVminutový dechový objem
MEmakulární edém
metametastáza
MFmalá fontanela
MFmonophase fix
mgmiligram
MgSO4Síran Hořečnatý
MHShřeb Richards
Mimitrální
min.minuta, za minutu
Ming.Mingazzini
mini UPTMiniinterrupce (do 8+0)
MiR,MiSmitrálníregurgitace, mitrální stenóza
MISminimálně invazivní technika
MIVmechanický invalidní vozík
MKmočový katétr
MK-Cmoč kultivačně cévkou
MK-EDmoč kultivačně epicystostomickým drénem
MK-NDmoč kultivačně nefrostomickým drénem
mlmililitr
MMmateřské mléko
mmmilimetr
mmH2Omilimetrů vody
mmHgMilimetr rtuťového sloupce
MO/mob.mobilizace
MODSSyndrom multiorgánového selhání
MOPmikrobilální obraz poševní
MOPmírně omezený pohyb
MRAGMR angiografie
MRCPmagnetická rezonanční cholangiografie
MRInukleární magnická rezonance
MRSAmethilcilín rezistentní stafylokokus aureus
MSDMinimal change disease  (minimální změny)
mSSmusculus supraspinatus
MTměkké techniky
MTCmetakarp
MTPmetatarzofalangeální kloub
MTTmetatarz
MuPMuellerův orstenec
MVDpostižení všech hlavních srdečních tepen při ICHS
MVPchirurgickáplastika mitrální chlopně
MVRnáhrada mitrální chlopně
Nnorma
Nanatrium
NaClChlorid Sodný (7,5%, 10%)
NaHCO3Bikarbonát (Hydrogenuhličitan – 4,2%, 8,4%)
NAPnestabilní angína pectoris
např.například
NDnefrostomický drén
NEnefrektomie
nebol.nebolestivý
neg.negativní
neurol.neurologický
NFPneurofyziologický podklad
NGTEP kolene Nex Gen
NGSnasogastrická sonda
NCHneurochirurg
NIHSSNational Institute of Health Stroke Scale
NISnemocniční informační systém
NIVneinvazivní ventilace
NNPHnovorozenci s nízkou porodní hmotností
NOnynější onemocnění
non Cnecementová TEP
Nov.novorozenecké oddělení
NPDRneproliferativní diabetická retinopatie
NPSnadprahově sensitivní
NQIMnon-q-infarkt myokardu
NSNefrotický syndrom, nespecifikovaný / nespecifikovaná (dle kontextu)
NSA/NSAIDNesteroidní antiflogistika (ev. Nesteroidní antirevmatika)
NsKTnesetrvalákomorová tachykardie
NSTEMIinfarkt myokardu bez elevace st úseku na ekg
NTnuchální translucence
NT,BTnitrooční tenze, nitrooční tenze bezkontaktně
NTInasotracheální intubace
NUnežádoucí událost
Národní ústav
NuTnutriční terapeut
NVNosní vzduchovod
NYnystagmus
NYHAklasifikace dušnosti
NZISnárodní zdravotnický informační systém
Oodpolední
O2kyslík
OAosobní anamnéza
Oaosteoartróza
OABoveractive bladder (hyperaktivní močový měchýř)
obj.objektivně
obstr.obstrukce
occip.occipitálně
OCToční počítačový tomograf
ODpravé oko
odd.oddělení
odst.odstavce
OEorchiectomie
OEHothoakustické emise
oGTTglukózový toleranční test
OHL.obvod hlava
OHRobvod hrudník
OKoklultní krvácení
OLobvodní lékař
OMosteomyelitida
ONM oddělení nukleárnímedicíny
ONŘorganizační norma ředitele
OOPoddělení ošetřovatelské péče
OOÚochrana osobních údajů
OPoperace, onkologická prohlídka (dle kontextu)
OP+ozvy plodu
OPPŘorganizačně pracovní-provozní řád
OR KS obchodní rejstřík Krajského soudu
orient.orientován
ORIFotevřená repozice a vnitřní fixace
ORLotorhinolaryngologie
OSlevé oko
OSosteosyntéza
Osinoko levé
OSSZokresní správa sociálního zabezpečení
Oš.ošeřovatelská, -ý, -é
Oš.dg.č.ošetřovatelská diagnóza číslo
Oš.s.ošetřovatelský souhrn
OTosteotomie
OTIorotracheální intubace
OTKorotracheální kanyla
OTSOkresní transfuzní stanice
OUTIoptická uretrotomie
Ppuls
P,PAplazma
P,Vpříjem, výdej
P. I. ( II)postavení I (II)
P.M.poslední menses
p.o.per.os
p.p.per primam
p.r.per rectum
p.s.per secundam
P/M gradvrcholovýa střední gradient
PApracovní anamnéza, plazma z aferézy (místo ČMP)
PAprahově algický
PA praematpředčasný porod
PA in cursuběžící porod
PA incipzačínající porod
pac.pacient
PACSPicture Archiving and Communication Systeme
PADperorální antidiabetika
palm.palmární
panendopanendoskopie
pariet.parietálně
PBpodpažní berle
PBCPrimárníbiliární cirhóza
PBTK periodická bezpečnostně technická kontrola
Pcpulsová frekcence
PC/SIMVtlakově řízená synchronizovaná intermitentní zástupová ventilace
PCIperkutáníkoronární intervence
PCTProkalcitonin
PCVTlakově řízená ventilace
PČRPolicie České republiky
PDpánevní dno
PDporodní délka
PDKpravá dolní končetina
PEpolypektomie, polyetylén (dle kontextu)
PECpes equinovarus congenitus
PEDAPorodní epidurální analgezie
PEEPpozitivní tlak na konci výdechu
PEGperkutanní endoskopická gastrostomie
PEKperkutánní extrakce konkrementu
PFinspirační průtok
PFplantární flexe
PFNproximální femorální hřeb
PFOperzistujícíforamen ovale, také (FOA)
phal.falanga/článek prstu
PHDpravý hrudní drén
PHKpravá horní končetina
PIpulzativní index
PIPprox. interfalangeální klou prstu
PIPvrcholový inspirační tlak
PIRpostizometrická relaxace
písm.písmene
PIVER I-Vstupeň radikality hysterektomie u nádorů
PKpravá komora, přední oční komora (dle oboru)
PLDDpraktický lékař pro děti a dorost
PLEparciální laryngectomie
PLEenteropatie se ztrátami bílkovin
PMposlední menstruace
PMprahově motorický
PMKpermanentní močový katétr
PMRpsychomotorická retardace
PMTpsychomotorické tempo
PMVpsychomotorický vývoj
PNPracovní neschopnost
PNCpenicilín
PNFproprioceptivní neuromuskulární facilitace
PNOPneumothorax
POLDITEP kyčle Beznoska
Pozit.pozitivní
PPApodprahově algický
PPI/IPP Inhibitor protonové pumpy
Pplplateau tlak
PPVpars plana vitrektomie
PQ vyš.tlakově průtokové urodynamické vyšetření
PRpotenciální riziko
prox.proximální, horní
přim.přiměřený
příp.případně
PSporodní sál, Tlaková podpora, pravá síň (dle kontextu)
PSprahově sensitivní
PSAprostatický specif. antigen > TK - tlak krevní
PSCprimární sklerotizující cholangoitis
PSKprogramová stimulace komor
Psup.tlaková podpora
PSVventilace s tlakovou podporou
PSWvícečetný hrot vlna
PTAperkutánní transluminární angioplastika
PTCPerkutánní transhepatální cholangiografie
PTCAperkutánní koronání angioplastika
PTDperkutánní transhepatální drenáž
Pupulmonální
PUJpelviureterální junkce
PVparavertebrální
PVplodová voda
PVDporodní váha, délka
PVPfotovaporizace prostaty
pyr.jj.neg.pyramidové jevy negativní
PZPpomocný zdravotnický personál
PŽKperiferní žilní kanyla
Rranní, rotační
R drenredonův drain
R-P-V-Nranní- polední- večerní- noční
R, P, Vráno, poledne, večer
Rarevmatoidní artritida
RArodinná anamnéza
RACEradikální cystektomie
rad.radiální
RAOEradikální orchiectomie
RASSRichmond Agitation Sedation Scale (hodnotící škála bolesti pro ventilované pacienty)
RAŠreflex Achilovy šlachy
RBBBblok pravého Tawarova raménka
RCradiokarpální kloub
RCUIInstrum. revize dutiny děložní
Rcxrámus cirkumflex
rodné číslo
RDramus diagonális
RDG radiologický
REzevní rotace
re PCI-,re SkGopakovaný výkon
reb.fenrebound fenomen
rehab.rehabilitační
Respir.insuf.Respirační insuficience
reTEPreimplantace TEP
RFretroflexe
RFAradiofrekvenční ablace
RFTrespirační fyzioterapie
RHBrehabilitace
RIvnitřní rotace, rooming in (dle kontextu)
RIAramus interventriculáris anterior
RIMramus intermediális
RIMAartéria mammaria l.dx.
Rindexrezistenční index
RIPramus interventrikuláris posterior
RLPrychlá lékařská pomoc
RMrotátorová manžeta ramenního kloubu, ramus marginális
RMSramus marginális sinistr
RNFLretrográdní hřeb
RNFLvrstva nervových vláken sítnice
ROreflexní otáčení
RPLDramus posterolaterális dexter, sinister
rptruptura
RRrektální rourka
rr. C5-8reflexy C5-8
rr. L2-S2reflexy L2-S2
RRTRenal replacement therapy- Náhrada funkce ledvin
RSroztroušená skleróza
RTGrentgen
rehabilitační ústav
RVDramus ventriculáris dexter
RVFretroverze flexe dělohy
RZPrychlá zdravotnická pomoc
ŘPřidičský průkaz
ŘVřízená ventilace
Ssagitální, senzitivita (dle kontextu)
s. conj.podspojivková aplikace léku
s.c.subkutánní
S.drensplint drén
S+Psrdce a plíce
SAsociální anamnéza, subakromiální prostor
Sa O2saturace kyslíku
SABSubarachnoidální blokáda
SADsubakromiální dekomprese
sádr.fix.sádrová dlaha
SAEsalpingectomia
SAGstreptococcus agalactiae
SAKSubarachnoidální krvácení
SAK ČRspojená akreditační komise České republiky
sang.krvavý
sat.saturace
Sb.sbírka zákonů
SBPSpontání bakateriální peritonitis
SCsternoklavikulární kloub
SCUFPomalá kontinuální ultrafiltrace
SDsádrová dlaha ,starobní důchodce (dle kontextu)
SEsedimentace krevní
SeCsectio cesarea
SEVTstatistická evidence vydávaných tiskopisů
SFsádrová fixace
SFOsádrový fixační obvaz
SHSubdurální hematom
SCHJSuccinylcholinjodid
Sisakroiliakalní kloub
SIsakroilické
SIASspina iliaca anterior superior
SIL (HG, LG)sguamous intraepit. laesion (high,low grade)
SIMVsynchronizovaná občasná zástupová ventilace
SIPSspina iliaca posterior superior
SIRSSystémová zánětlivá odpověď organismu
SKGselektivní koronaografie
sKTsetrvalákomorová tachykardie
SKTsyndrom karpálního tunelu
SLsloužící lékař
SLAPsuperior labrum anterior posterior
slg.Sublinguálně (pod jazyk)
SLO (SO)second look op., second op.
SLTselektivní laserová trabekuloplastika
SM distancspinomalleolární distance
Smíš.koj.smíšená kojenecká
SMSsenzomotorická stimulace
SN OpavaSlezská nemocnice v Opavě
SNLsentinelová uzlina
SNOSlezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
sol.Roztok (solutio)
Sonosonografie
SOPsilně omezený pohyb
SPECTsingle photon emission tomography
SQLstrukturovaný jazyk databázových systémů
SRsinusový rytmus
SSsvalová síla
SSSysick sinus syndrom
systolický šelest
STsvalový test
Stab.stabilizován
STEMIinfarkt myokardu s elevacemi ST úseků na ekg
Stolice O.v normě
Stolice Ř.řídká
Stp.Stav po
stp. (ev. st.p.)status post = stav po
stř.střední
stup.stupeň
subj.subjektivně
subj. X obj.subjektivní x objektivní
subtot.téměř úplný
SÚJBStátní úřad pro jadernou bezpečnost
SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost
SÚKLStátní ústav pro kontrolu léčiv
SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv
sup.superior, horní
supp.Čípek
susp.suspektní
SVspontanní ventilace
sv.svalové
SVESSupraventrikulární extrasystola
SVLTEP kolene Sosna - Vavřík - Landor
SVRsystémová cévní rezistence
SVRIsystémová cévní rezistence Index
SVTsupraventrikulární tachykardie
SWsoftware
sysyndrom
sym.symetricky, symetrické
SYSADOAsymptomaticky pomalu působící léky v léčbě osteoartrózy
systol.systolický
SZZSdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
ŠNškodlivé návyky
ŠZškola zad
ŠZšokový záznam
ŠŽštítná žláza
Ttransversální
t.č.toho času
TADTrombocytární náplav deleukotizovaný(trombokoncentrát)
TAEtoxoalergický exantém
takt.taktilní
TAVIkatétrovánáhrada aortální chlopně
TBCtuberkulóza
tbl.tableta, -y
TCtalocrurální kloub
TCtalokrurální kloub
TDItkáňový doppler
TEtonsilektomie
TEEjícnová echokardiografie
tel.telefon, telefonický
temp.temporálně
TENTrombembolická nemoc
TENStranskutánní elektrická neuro stimulace
TEPtotální endoprotéza
tepl.tělesná teplota
TFtepová frekvence
TFLtensor fasciae latae
TGtriglyceridy
Thhrudní
Th/Lpřechod
THPThiopental
TCHSCtracheostomická kanyla
TIAtransitorní ischemická ataka
tib.tibiální
TIMItřídy hodnocení koronárního průtoku
TINTubulointersticiální nefritida
TISSSkórovací systém léčebných zásahů
TKtlak krevní
TLEtotální laryngectomie
TMTtarsometatarsální kloub
TNMklasifikace zhoubných nádorů
TorrJednotka tlaku
TOTtransobturator tape
TPtender point
TPtransfúzní přípravek, tympanoplastika.
tpttapottement
tr. ITtractus iliotibialis
transv.transversální
Tritrikuspidální
TriRtrikuspidální regurgitace
TrPtrigger point
TRUStransrektální ultrasonografie
TSPokus o sebevraždu (tentamen suicidii)
TSKtracheostomická kanyla
TSKtracheostomická kanyla
TTtonsilotomie
TTAtělesná teplota
TTEtranstorakální echokardiografie
TUtransfuzní jednotka
Tutumor
TUIPtransuretrální incize prostaty
TURMMtransuretrální resekce močového měchýře
TURPtransuretrální resekce prostaty
TVjednotlivý dechový objem
TVPplastika trikuspidálníchlopně (kardiologie, kardiochirurgie),
TVPEtransvesikální prostatectomie
TVRnáhrada trikuspidální chlopně
TxLTransplantace ledviny
UCUlcerosní kolitída
UFultrafiltrace
UFMuroflowmetrie
UFNfemorální hřeb
UHNhumerální hřeb
uln.ulnární
ung.Mast
ÚPSústavní pohotovostní služba
UPTumělé přerušení těhotenství
UPVumělá plicní ventilace
URDurodynamika
Uretr.cévkaureterální cévka
urol.urologický
URSureterorenoskopie
USGsonografie
ÚSLÚstav soudního lékařství
ust.ustanovení
UTNtibiální hřeb
ÚVÚstní vzduchovod
UVJureterovesikální junkce
UVP (Burch)uretrhrovesicopexis
UZultrazvuk
Vvisus (zraková ostrost)
V ZRCvyšetření v zrcadlech
v.Žíla (véna)
v.s.Vysoce suspektní = vysoce podezřelý
Vag.Vaginální vyšetření
VAPStlakově podporovaná objem garantující ventilace
VASvertebrogení algický syndrom
VAS + C,Th,L,S páteřvertebrogenníalgickýsyndrom C, Th (krční, hrudní, lubální páteře)
VAS 07distanční elektroléčba
VBvertebrobazalní, vak blan (dle kontextu a oboru)
VBIvertebro-basilární insuficience
VCvitální kapacita plic
VC/SIMVobjemově řízená synchronizovaná intermitentní zástupová ventilace
VCIvena cava inferior
VCSvena cava superior
VCVobjemově řízená ventilace
vč.včetně
VDKvrozená dysplazie kyčle
VDTvadné držení těla
Ven.Venózní
ventr dorsventrální (přední) dorsální (zadní)
VEPzrakové evokované potenciály
VEXvakuumextrakce
VFCvena femorális comunis
VFPvena femorális profunda
VHvycházková hůl
VCHGDvředová choroba gastro duodena
VICvena ilica comunis
VIEvena ilica externa
VLvyhřívané lůžko
VPMDvěkem podmíněná makulární degenerace
VRvnitřní rotace
VRLVojtova reflexní lokomoce
VSDdefekt komorového septa
VtDechový objem
VVI,VOOkardiostimulační režimy
vyš.vyšetření
WLWaiting list- čekací listina
WPWWolf-Parkinson-White
YAGNd:YAG laser
Zpoloha na zádech
zák.zákona
ZDzdravotnická dokumentace
ZFzevní fixátor
ZGzevní genitál
ZKDzevní komorová drenáž
ZPzorné pole, zvýšená poloha
ZPzdravotnický prostředek
ZRzevní rotace
ZSMzevní srdeční masáž
ZT zdravotnická technika (zdravotnický prostředek přístrojového charakteru)
ZTzdravotnická technika
ZULPzvlášť účtovaný léčivý přípravek
ZUMzvlášť účtovaný zdravotnický materiál
ZZzdravotnické zařízení
ŽMŽenské mléko
ŽOKŽivot ohrožující krvácení
µgmikrogramSmluvní zdravotní pojišťovny

111 201 205
207 211 213
Partneři