INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ
1. ÚVOD

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, správce osobních údajů (dále jen „správce“ nebo „nemocnice“), připravila tento dokument za účelem splnění povinnosti informovat uchazeče o zaměstnání, kteří jsou tzv. subjekty osobních údajů, o okolnostech zpracování jejich osobních údajů. Nemocnice je povinna informovat uchazeče o zaměstnání na základě článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“).

Tyto informace jsou dostupné také v písemné formě u vedoucích pracovníků a u pověřence pro ochranu osobních údajů. Písemná forma tohoto dokumentu neobsahuje informace v plném rozsahu, ten je dostupný pouze na internetových stránkách nemocnice.

2. INFORMACE O VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJÍCH A NAKLÁDÁNÍ S NIMI
Kontaktní údaje správce osobních údajů

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Olomoucká 470/86
Předměstí
746 01 Opava

Statutární zástupce správce

Ing. Siebert Karel, MBA
ředitel nemocnice

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
+420 554 690 191
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pojmy

Osobní údaje (dále jen OÚ) = veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor

Zpracování OÚ = jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, uložení, přizpůsobení, vyhledání, nahlédnutí.

Správce OÚ = fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Subjekt OÚ = identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba (osoba, ke které se osobní údaje vztahují).

Cookies = elektronická data, která WWW server pošle prohlížeči, který je následně uloží na počítači uživatele (zákazníka). Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod.

Účely, v rámci kterých budou Vaše osobní údaje nemocnicí zpracovávány

Účelem, tj. důvody, proč nemocnice zpracovává Vaše osobní údaje, jsou:

• Zajištění výběrových řízení na volná pracovní místa
• Kamerový systém.
Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů
• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění,
• provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.
Oprávněné zájmy nemocnice nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany

Nemocnice provozuje kamerový systém. Důvodem provozování kamerového systému je oprávněný zájem nemocnice (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení) na ochranu majetku nemocnice:

• zajištění sledování bezpečného přístupu a pohybu v prostorách chodeb a čekáren centrálního příjmu,
• ochrana majetku a bezpečnosti zaměstnanců a dalších osob, zvláště ve večerních a nočních provozních hodinách,
• zajištění důkazu pro případ bezpečnostního incidentu nebo protiprávního jednání.

Nemocnice provozuje kamerový systém takovým způsobem, aby byly zásahy do Vašich práv, zejména do Vašeho práva na soukromí, co nejmenší. Záznamy z kamerových systémů jsou proto uchovávány pouze po dobu 5 dnů od jejich pořízení a následně jsou automaticky smazány; archivovány jsou v nezbytném rozsahu pouze záznamy, které zachycují osobu páchající přestupek nebo trestný čin. Archivované části záznamů jsou předány Policii ČR, nemocnice je sama nezveřejňuje.

Umístění kamer se záznamem v areálu:
• Výjezd a vjezd do areálu nemocnice
• Boční vjezd do areálu (u obchodu)
• Vstup do pavilonu L
• Vstup do pavilonu V
• Registr pacientů v pavilonu V
• Parkoviště za pavilonem V
• Kolárna za pavilonem V
• Kolárna u pavilonu P
• Příjezd sanitek u pavilonu N
• Průchod k příjmové ambulanci pavilonu N
• Vstp od rampy pavilonu N
• Schodiště v 1. NP pavilonu A
• Vstup na oddělení ICT v pavilonu A

Umístění kamer bez záznamu je k nahlédnutí u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Další oprávněné zájmy nemocnice

Zpracování osobních údajů v nezbytném rozsahu během výběrového řízení.
Následné uchování životopisu pro případ, že se pracovní pozice opět uvolní.

Kategorie dotčených osobních údajů

V případech, kdy nemocnice osobní údaje nezískává pouze od pacientů samotných, ale rovněž od jiných osob (zejména v rámci lékařské dokumentace převzaté od jiných poskytovatelů zdravotních služeb, v rámci žádanek o vyšetření apod.), nemocnice zpracovává následující kategorie osobních údajů:

• identifikační údaje,
• adresní údaje,
• popisné údaje,
• fotografie.
Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje se po uzavření pracovní smlouvy stanou součástí osobního spisu přijatého uchazeče. Informace o jejich uchování jsou pak součástí informací o zpracování osobních údajů pro zaměstnance, které uchazeč při uzavírání smlouvy se SNO obdrží.

V případě neúspěšných uchazečů si nemocnice životopis ponechá uložen po dobu jednoho roku za účelem oslovit neúspěšného uchazeče v případě, že se opět uvolní zmíněné (či jiné) pracovní místo.

3. VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako uchazeč o zaměstnání máte následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů, které můžete uplatnit způsobem uvedeným níže v článku 4.

• Máte právo požadovat od nemocnice přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů, a máte právo na jejich opravu.

  Máte právo získat od nemocnice potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo na přístup k těmto osobním údajům.

  Požádáte-li o zpřístupnění osobních údajů elektronicky, budou Vám informace poskytnuty v elektronické formě, která se běžně užívá, pokud výslovně nepožádáte o jiný způsob poskytnutí. Podrobnosti uplatnění Vašich práv naleznete níže.

• Máte právo na omezení zpracování a to v následujících případech:

a) jestliže popíráte přesnost osobních údajů, můžete požadovat omezení jejich zpracování na dobu potřebnou k tomu, aby mohla nemocnice přesnost osobních údajů ověřit. (pokud zjistíte ve Vašich osobních údajích nepřesnost, doporučujeme využít práva na opravu);

b) zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a místo něj požadujete jen omezení jejich použití;

c) nemocnice již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

• Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají v případě, že:

a) zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení, tedy oddůvodňuje-li nemocnice zpracování tím, že je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (veřejným zájmem se rozumí koncept, jehož cílem je všeobecné dobro a společenský blahobyt) či při výkonu státní moci (výkonem státní moci se rozumí konání ve vyváženém systému tří mocí - zákonodárné, výkonné, soudní), nebo

b) zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tedy oddůvodňuje-li nemocnice zpracování tím, že je nezbytné pro účely oprávněných zájmů nemocnice nebo třetí strany; oprávněným zájmem odůvodňuje nemocnice provozování kamerového systému.

   • oprávněným zájmem odůvodňuje nemocnice provozování kamerového systému, dále

   • zpracování osobních údajů v průběhu výběrového řízení a

   • uchování životopisů po dobu jednoho roku od skončení výběrového řízení.

• Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů a neexitují žádné převažujícíc oprávněné důvody pro zpracování a také v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

• Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha

Následující právo týkající se ochrany Vašich osobních údajů se na Vás nevztahuje:

4. JAK MŮŽETE UPLATNIT VAŠE PRÁVA UVEDENÁ V ČLÁNKU 3

Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit písemně nebo elektronicky, a to na níže uvedených adresách:

a) Písemně dopisem zaslaným na adresu nemocnice (uvedena výše), na obálku prosím zřetelně uveďte slova „OSOBNÍ ÚDAJE“.

   • Upozorňujeme, že z důvodu ochrany osobních údajů musí být v žádosti úředně ověřený podpis subjektu údajů.

   • V případě, že uplatňujete práva za jinou osobu, musí žádost obsahovat úředně ověřenou plnou moc této osoby.

b) Osobně u Pověřence pro ochranu osobních údajů (v době jeho nepřítomnosti na sekretariátu nemocnice).

   • Zde budete z důvodu ochrany osobních údajů vyzváni k předložení dokladu totožnosti.

c) Zasláním datové zprávy do datové schránky nemocnice.

d) Elektronicky prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   • Takovýto e-mail musí obsahovat elektronický podpis.

Obsah žádosti na uplatnění práv

Ve své žádosti, prosím, uveďte následující:
• svoji totožnost;
• specifikujte, jaké právo uplatňujete;
• v případě, že žádáte o kopii osobních údajů, specifikujte co nejpřesněji, o které údaje žádáte;
• uveďte, na jakou adresu si přejete odpovědět;

Upozorňujeme, že s ohledem na množství došlé pošty i elektronické komunikace nemůžeme včas reagovat na podání, žádosti či námitky, která jsou doručena jiným způsobem (zejména na jiné e-mailové adresy). Práva dle čl. 3 shora nelze uplatnit telefonicky či ústně.

Z důvodu ochrany osobních údajů nedoporučujeme pro sdělování osobních údajů využívat nezabezpečeného (nezašifrovaného) emailu - osobní údaje by mohly být zneužity zvenčí.Smluvní zdravotní pojišťovny

111 201 205
207 211 213
Partneři