INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. ÚVOD

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, správce osobních údajů (dále jen „správce“ nebo „nemocnice“), připravila tento dokument za účelem splnění povinnosti informovat uchazeče o zaměstnání, kteří jsou tzv. subjekty osobních údajů, o okolnostech zpracování jejich osobních údajů. Nemocnice je povinna informovat uchazeče o zaměstnání na základě článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“).

Pod pojmem "rodič dítěte" se v tomto dokumentu myslí rodič, jehož dítě navštěvuje zařízení péče o dítě v dětské skupině při Slezské nemocnici Opava.

Tyto informace jsou dostupné také v písemné formě na nástěnce ve školce, případně na vyžádání u paní učitelky.

2. INFORMACE O VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJÍCH A NAKLÁDÁNÍ S NIMI
Kontaktní údaje správce osobních údajů

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Olomoucká 470/86
Předměstí
746 01 Opava

Statutární zástupce správce

Ing. Siebert Karel, MBA
ředitel nemocnice

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
+420 554 690 191
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Účely, v rámci kterých mohou být Vaše osobní údaje nemocnicí zpracovávány

Účely, tj. důvody, proč nemocnice zpracovává Vaše osobní údaje, jsou:

• Poskytování péče o dítě v dětské skupině
• Vyrovnání závazků a pohledávek
• Vymáhání pohledávek a uplatnění nároků
• Řešení stížností
• Provozování kamerového systému
Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme, protože je to nezbytné pro splnění právních povinností nemocnice, která je tzv. správcem Vašich osobních údajů (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) Nařízení).

Tyto povinnosti nemocnice vyplývají z následujících právních předpisů v platném znění:
• zákon č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, zejména §11 - evidence dětí;
• zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu.

Oprávněné zájmy nemocnice nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany

Nemocnice provozuje kamerový systém. Důvodem provozování kamerového systému je oprávněný zájem nemocnice (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení) na ochranu majetku nemocnice:

• zajištění sledování bezpečného přístupu a pohybu v prostorách chodeb a čekáren centrálního příjmu,
• ochrana majetku a bezpečnosti zaměstnanců a dalších osob, zvláště ve večerních a nočních provozních hodinách,
• zajištění důkazu pro případ bezpečnostního incidentu nebo protiprávního jednání.

Nemocnice provozuje kamerový systém takovým způsobem, aby byly zásahy do Vašich práv, zejména do Vašeho práva na soukromí, co nejmenší. Záznamy z kamerových systémů jsou proto uchovávány pouze po dobu 5 dnů od jejich pořízení a následně jsou automaticky smazány; archivovány jsou v nezbytném rozsahu pouze záznamy, které zachycují osobu páchající přestupek nebo trestný čin. Archivované části záznamů jsou předány Policii ČR, nemocnice je sama nezveřejňuje.

Umístění kamer se záznamem v areálu:
• Výjezd a vjezd do areálu nemocnice
• Boční vjezd do areálu (u obchodu)
• Vstup do pavilonu L
• Vstup do pavilonu V
• Registr pacientů v pavilonu V
• Parkoviště za pavilonem V
• Kolárna za pavilonem V
• Kolárna u pavilonu P
• Příjezd sanitek u pavilonu N
• Průchod k příjmové ambulanci pavilonu N
• Vstp od rampy pavilonu N
• Schodiště v 1. NP pavilonu A
• Vstup na oddělení ICT v pavilonu A

Umístění kamer bez záznamu je k nahlédnutí u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Další oprávněné zájmy nemocnice

Zpracování osobních údajů v nezbytném rozsahu během výběrového řízení.
Následné uchování životopisu pro případ, že se pracovní pozice opět uvolní.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou subjekty oprávněné ze zvláštního zákona a MPSV v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Doba uložení osobních údajů

Uložení Vašich osobních údajů se řídí zejména zákonem 247/2014 Sb., v platném znění. Pokud se stanou Vaše osobní údaje součástí účetních dokladů, řídí se jejich uchovávání zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V rámci dotačního titulu se uložení osobních údajů řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu.

Přesnější informace o době uložení Vašich osobních údajů jsou uvedeny na stránkách Slezské nemocnice Opava.

3. VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako uchazeč o využití zařízení péče o děti máte následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů, které můžete uplatnit způsobem uvedeným níže v článku 4.

• Máte právo požadovat od nemocnice přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů, a máte právo na jejich opravu.

• Máte právo na omezení zpracování a to v následujících případech:

a) jestliže popíráte přesnost osobních údajů, můžete požadovat omezení jejich zpracování na dobu potřebnou k tomu, aby mohla nemocnice přesnost osobních údajů ověřit. (pokud zjistíte ve Vašich osobních údajích nepřesnost, doporučujeme využít práva na opravu);

b) zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a místo něj požadujete jen omezení jejich použití;

c) nemocnice již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

• Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají v případě, že:

a) zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení, tedy oddůvodňuje-li nemocnice zpracování tím, že je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (veřejným zájmem se rozumí koncept, jehož cílem je všeobecné dobro a společenský blahobyt) či při výkonu státní moci (výkonem státní moci se rozumí konání ve vyváženém systému tří mocí - zákonodárné, výkonné, soudní), nebo

b) zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tedy oddůvodňuje-li nemocnice zpracování tím, že je nezbytné pro účely oprávněných zájmů nemocnice nebo třetí strany; oprávněným zájmem odůvodňuje nemocnice provozování kamerového systému.

• Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha

Následující právo týkající se ochrany Vašich osobních údajů je omezeno zákonem:

právo na výmaz údajů

Toto Vaše právo je omezeno následujícímii právními předpisy v platných zněních:
   • zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině;
   • zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
   • nařízením Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu

Vaše osobní údaje proto nemusí být vymazány, popř. mohou být vymazány jen částečně, přestože právo na jejich výmaz uplatníte.

právo na přenositelnost údajů

Důvodem je skutečnost, že Vaše osobní údaje nemocnice nezpracovává na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, ani na základě smlouvy, a toto zpracování navíc neprobíhá pouze automatizovaně.

4. JAK MŮŽETE UPLATNIT VAŠE PRÁVA UVEDENÁ V ČLÁNKU 3

Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit písemně nebo elektronicky, a to na níže uvedených adresách:

a) Písemně dopisem zaslaným na adresu nemocnice (uvedena výše), na obálku prosím zřetelně uveďte slova „OSOBNÍ ÚDAJE“.

   • Upozorňujeme, že z důvodu ochrany osobních údajů musí být v žádosti úředně ověřený podpis subjektu údajů.

   • V případě, že uplatňujete práva za jinou osobu, musí žádost obsahovat úředně ověřenou plnou moc této osoby.

b) Osobně u Pověřence pro ochranu osobních údajů (v době jeho nepřítomnosti na sekretariátu nemocnice).

   • Zde budete z důvodu ochrany osobních údajů vyzváni k předložení dokladu totožnosti.

c) Zasláním datové zprávy do datové schránky nemocnice.

d) Elektronicky prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   • Takovýto e-mail musí obsahovat elektronický podpis.

Obsah žádosti na uplatnění práv

Ve své žádosti, prosím, uveďte následující:

• svoji totožnost;
• specifikujte, jaké právo uplatňujete;
• v případě, že žádáte o kopii osobních údajů, specifikujte co nejpřesněji, o které údaje žádáte;
• uveďte, na jakou adresu si přejete odpovědět;

Upozorňujeme, že s ohledem na množství došlé pošty i elektronické komunikace nemůžeme včas reagovat na podání, žádosti či námitky, která jsou doručena jiným způsobem (zejména na jiné e-mailové adresy). Práva dle čl. 3 shora nelze uplatnit telefonicky či ústně.Smluvní zdravotní pojišťovny

111 201 205
207 211 213
Partneři